Menu Sluiten

Ad Voesenek Zonwering, gevestigd aan Nijverheidsweg 22 te Bavel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons heeft. Denk aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of een overschrijving. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u. Een los rekeningnummer is geen persoonsgegeven. Maar dat wordt het wel zodra ook bekend is van wie de rekening is.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De `Wet Bescherming Persoonsgegevens’ noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 •  Geslacht
 •  Adresgegevens
 •  Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 •  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 •  Bankrekeningnummer

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Ad Voesenek Zonwering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Het afhandelen van uw betaling
 •  Het opstellen van een offerte
 •  Het verzenden van onze nieuwsbrief
 •  Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 •  Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 •  Om goederen en diensten bij u af te leveren
 •  Om garantievoorwaarden na te kunnen leven

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ad Voesenek Zonwering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren. Onze administratie mogen we bijvoorbeeld pas na 7 jaar verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ad Voesenek Zonwering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement uw gegevens delen met een andere partij of organisatie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een garantieafhandeling, waarbij de leverancier inzage dient te krijgen in de aankoopbon met uw gegevens er op.  

We worden geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. Dan delen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. En we maken goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten.

Dit doen de bedrijven en personen die ons helpen bijvoorbeeld:

 • Ze ontwerpen, onderhouden en verbeteren onze IT-systemen.
 • Ze versturen e-mails en post.
 • Ze helpen ons met het plaatsen van advertenties op websites en social media.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ad Voesenek Zonwering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@advoesenekzonwering.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ad Voesenek Zonwering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@advoesenekzonwering.nl

Contactgegevens:

www.advoesenekzonwering.nl

Nijverheidsweg 22 4854 MT Bavel

0161-431205

Bezoek ons!